Algemene Voorwaarden

Home - Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Consigo

Artikel 1 | Definities

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en verbintenissen tussen Consigo, hierna te noemen: “Consigo”, en zijn wederpartij, iedere natuurlijke of rechtspersoon, hierna te noemen: “Opdrachtgever”, alsmede op de uitvoering daarvan, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met Consigo bedoeld: Online marketing bureau Consigo, kantoorhoudende te Amersfoort aan de Arnhemseweg 2, ingeschreven in Kamer van Koophandel onder nummer 59880864.

1.3. In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever (“Opdrachtgever”): degene die Consigo verzoekt een offerte uit te brengen en/of een Overeenkomst met Consigo aangaat en/of adhoc Opdracht geeft in het kader van het ontwikkelen en/of leveren van een Product of Dienst.

1.4. In de Algemene Voorwaarden wordt onder product (“Product”) verstaan: alle door Consigo voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en te vervaardigen werken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot concepten, advertenties, logo’s, internetsites, banners, films, campagne voorstellen, wervingsadvies en andere materialen of (elektronische) bestanden.

1.5. In de Algemene Voorwaarden wordt onder Opdracht(bevestiging) / overeenkomst verstaan: Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk, telefonisch of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Consigo.

Artikel 2 | Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op offertes, opdrachten en overeenkomsten waarbij Consigo partij is.

2.2. Wanneer u gebruikt maakt van de producten en of diensten van Consigo aanvaardt u de Algemene Voorwaarden.

2.3. Afwijking van de Algemene Voorwaarden is slechts toegestaan wanneer dit schriftelijk is overeengekomen.

2.4. Consigo behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan Opdrachtgever.

2.5. Algemene (inkoop-)voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

2.6. Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3 | Overeenkomst

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Consigo zijn vrijblijvend en worden schriftelijk of langs elektronische weg gedaan.

3.2. Een overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen wanneer het aanbod wordt aanvaard door de opdrachtgever. De aanvaarding door opdrachtgever geschiedt door goedkeuring middels een schriftelijk of elektronisch akkoord.

3.3. Indien een overeenkomst op basis van de offerte/het aanbod tot stand komt, dient de offerte/het aanbod en alle hierbij behorende bescheiden op het eerste verzoek van Consigo terstond door de opdrachtgever en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van Consigo.

3.4. Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door Consigo zijn persoonlijk gericht aan Opdrachtgever of offerte aanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Consigo, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.

Artikel 4 | Prijzen

4.1. Tenzij anders vermeld, gelden prijzen overeenkomstig de door Consigo gedane aanbieding. De in de offerte/het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2. De prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de offerte/het aanbod geldende prijzen door diensten en producten, koersen van valuta, rentekosten, lonen en loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, belastingen, heffingen van overheidswege of welke prijsbepalende factoren dan ook. Indien zich verhogingen van deze kostenfactoren voordoen tussen de aanvaarding van de order en het tijdstip van aflevering van diensten en/of producten, behoudt Consigo zich het recht voor de hierdoor ontstane verschillen aan de opdrachtgever door te berekenen.

4.3. Gemaakte of te maken kosten in verband met de uitvoering van de opdracht zullen aan opdrachtgever worden doorbelast, voor zover deze kosten niet rechtstreeks door de opdrachtgever zijn/worden voldaan. Dit betreft kosten aan derden.

4.4. In geval van door de opdrachtgever opgedragen meerwerk, zal Consigo de opdrachtgever schriftelijk informeren over de hiermee gemoeide kosten, waarna het aan de opdrachtgever is dit aanbod schriftelijk dan wel via elektronische weg te aanvaarden.

Artikel 5 | Aanvang overeenkomst

5.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

– Een opdracht per e-mail, telefoon of post, wordt verstrekt door de Opdrachtgever aan Consigo en door Consigo is bevestigd;

– De Opdrachtgever een door Consigo verzonden offerte heeft geaccepteerd.

5.2. Vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst, dan wel op een ander door partijen overeengekomen tijdstip, zal Consigo starten met de uitvoering van het overeengekomene. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

Artikel 6 | Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Consigo zal het overeengekomen werk naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de overeenkomst uitvoeren.

6.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, staat het Consigo vrij bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.3. De opdrachtgever verstrekt alle gegevens, waarvan door Consigo is aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. De opdrachtgever levert slechts gegevens aan, welke geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval de opdrachtgever, ondanks het voornoemde, inbreuk makende gegevens aan Consigo verstrekt, komt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart Consigo in geval van eventuele aanspraken wegens het gebruik van de aangeleverde inbreukmakende gegevens.

6.4. Indien de gevraagde gegevens niet tijdig aan Consigo zijn verstrekt, heeft Consigo het recht de werkzaamheden in verband met de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende schade conform de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever door te berekenen.

6.5. Indien Consigo, of door haar ingeschakelde derden, werkzaamheden uitvoeren op locatie bij de opdrachtgever, verstrekt de opdrachtgever (kosteloos) de redelijk gewenste faciliteiten voor uitvoering van de werkzaamheden.

6.6. Consigo is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Artikel 7 | Duur van de overeenkomst

7.1. De overeenkomst tussen Consigo en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

7.2. Wanneer er voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit een indicatieve termijn maar nimmer een fatale. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Consigo derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Consigo dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 8 | Betaling

8.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling, zonder korting of verrekening, te geschieden, uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Consigo aan te wijzen bankrekening.

8.2. Opdrachtgever is niet bevoegd enige betalingsverplichting op te schorten.

8.3. Consigo is na het verstrijken van de betalingstermijn en na tenminste één sommatie gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgevonden.

8.4. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, aanvraag onder curatele stelling en overlijden van de opdrachtgever alsmede wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.5. Indien betaling niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is verricht, verkeert de opdrachtgever (zonder ingebrekestelling) van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand. Voor de berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.

8.6. Consigo is voorts gerechtigd om alle kosten in rekening te brengen die moeten worden gemaakt om de invordering van de verschuldigde gelden te waarborgen, waaronder alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

8.7. Consigo kan de opdrachtgever bij het aangaan en/of ten tijde van de overeenkomst verzoeken zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Deze zekerheid kan onder meer worden gesteld door het voldoen van een voorschotnota dan wel door het stellen van een bankgarantie. Tevens kan Consigo bepalen dat de factuur ten aanzien van de overeengekomen werkzaamheden dient te zijn voldaan, alvorens wordt aangevangen met de werkzaamheden.

Artikel 9 | Reclamatie en klachten

9.1. Opdrachtgever verplicht zich de uitgevoerde werkzaamheden na oplevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of de uitgevoerde werkzaamheden aan de overeenkomst beantwoordt.

9.2. De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Consigo ter zake schriftelijk per aangetekend schrijven heeft geprotesteerd, hij Consigo niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te controleren en herstellen, hij het werk geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, bewerken en verwerken.

9.3. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 8 dagen na oplevering van het werk of, indien nog niet op- of afgeleverd is, binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever een gebrek heeft ontdekt, waarbij hij aan Consigo schriftelijk dient aan te geven, onder overlegging van bewijsmateriaal, wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

9.4. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van het werk bestaan.

Artikel 10 | Geheimhouding

10.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de het project van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
10.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als referentie en deze als zodanig openbaar te maken. Dit zal gaan in overleg met de daarvoor verantwoordelijke persoon aan de zijde van Opdrachtgever.
10.3 De (persoons-)gegevens die via de sites van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid

11.1. Tekortkomingen van Consigo in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
11.2. Indien Consigo aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.3. Consigo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Consigo is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

11.4. Consigo is ook niet aansprakelijk voor:

  1. fouten in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is gesteld;
  2. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
  3. fouten van, door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden;
  4. fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het geleverde Product door anderen dan Consigo;

11.5. Indien Consigo aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Consigo beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.6. De aansprakelijkheid van Consigo is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

11.7. Consigo is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

11.8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Consigo aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Consigo toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Consigo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.9. Opdrachtgever vrijwaart Consigo expliciet voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Consigo. Consigo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Consigo mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Consigo. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Consigo als gevolg daarvan lijdt.

11.11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Consigo of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12 | Overmacht

12.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen verstaan partijen onder overmacht: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen en met name de zoekmachine- en internetproviders en gerelateerde infrastructurele voorzieningen, het ter beoordeling van opdrachtnemer niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

12.2 In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Opdrachtnemer gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

12.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 | Overdracht van rechten en verplichtingen

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 14 | Toepasselijk recht

14.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Consigo en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank Midden-Nederland. Niettemin heeft Consigo het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.